Müdürlüğümüzün Görevleri

08 Haziran 2023

Müdürlüğümüz 26.02.2020 Tarihli Bakanlık Makam onayıyla yürürlüğe giren “Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” ile faaliyetlerine devam etmekte ve aşağıdaki görevleri yürütmektedir.

 • Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında bulunacak Bakanlık temsilcilerini görevlendirmek, genel kurul toplantı tutanak ve belgelerini incelemek, belge eksikliklerini tamamlatmak, toplantı tutanak ve eklerini arşivlemek, bu bilgilerden Bakanlık merkez teşkilatınca belirlenecek olanları Merkezi Sicil Kayıt Sistemine aktarmak.
 • Toptancı halleri ile pazar yerlerinin çağdaş bir yapıya kavuşturulması ve işletilmesini sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak, bu konularda mahalli idarelerle işbirliği yapmak, toptancı halleri ve pazar yerlerine ilişkin işlemleri yürütmek.
 • Toptancı halleri, pazar yerleri, üretici örgütleri, meslek mensupları ve ilgili diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdinde inceleme ve denetim yapmak, gerektiğinde yaptırım uygulanmasını sağlamak üzere denetim sonuçlarını ilgili mercilere bildirmek.
 • Sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden meslek mensuplarını, diğer ilgilileri, hal hakem heyeti üyelerine ilişkin bilgileri ve heyet kararlarını Hal Kayıt Sistemine aktarmak, hal hakem heyeti kuruluş işlemleri ve sekretarya hizmetleri ile diğer işlemleri yürütmek.
 • Üreticilerce kurulan tüzel kişiliklere, ilgili mevzuat çerçevesinde üretici örgütü belgesi vermek ve iptal etmek.
 • Lisanslı depoculuğun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda bulunmak, ilgili mevzuat çerçevesinde defter ve belgeleri onaylamak, Bakanlığın talimatı üzerine lisanslı depolar, yetkili sınıflandırıcılar ve referans yetkili sınıflandırıcılar nezdinde incelemelerde bulunmak, lisanslı depoculuk ve umumi mağazacılığa ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez teşkilatınca verilen diğer görevleri yapmak.
 • Elektronik ticaret ve perakende ticarete ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yapmak.
 • Ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret ve sanayi odaları, deniz ticaret odaları ile ticaret borsalarına ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yürütmek.
 • Ortak iş yapma kültürü ve şirketleşme çalışmalarını özendirici ve destekleyici faaliyetlerde bulunmak.
 • Tüketicinin korunması mevzuatı kapsamına giren hizmetleri yürütmek, gerektiğinde yaptırım uygulamak ve uygulanmasını sağlamak.
 • İl tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu ve işleyişi ile ilgili işlemleri yürütmek, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin koordinasyonunu sağlamak.
 • Tüketicilerin aydınlatılması ve bilgilendirilmesi amacıyla toplantı, panel, konferans ve benzeri faaliyetler düzenlemek, tüketicinin korunması mevzuatını tanıtmak ve gerçekleşen değişiklikleri duyurmak.
 • Esnaf ve sanatkâr odalarının kuruluş taleplerini incelemek ve kuruluş belgelerini Bakanlık merkez teşkilatına göndermek.
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, il bazında esnaf ve sanatkâr işletmelerine ait yatırım, üretim, pazarlama, teşvik, mali durum, Ar-Ge,  istihdam, enerji ve benzeri ekonomik faaliyet bilgi ve verileri ile esnaf ve sanatkârların sorunlarını ve mesleki eğitim ihtiyaçlarını her yıl ocak ayında bir rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek.
 • Esnaf ve sanatkârların iç ve dış pazar imkânlarını araştırmak, her yıl ocak ayında bir rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek.
 • Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, esnaf ve sanatkârların rekabet güçlerinin artırılması, araştırma, geliştirme ve yenilik yeteneklerinin geliştirilmesi, pazarlama, hammadde ve tezgâh temini amaçlarıyla desteklenmesine ilişkin işlemleri yapmak ve bu çalışmaların sonuçlarını her yıl ocak ayında bir rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek.
 • Esnaf ve sanatkârlara ilişkin belirlenen politika, ilke, hedef ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını her yıl ocak ayında bir rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek.
 • 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 47’nci maddesi çerçevesinde genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yerine getirmek.
 • 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 64 üncü maddesine göre il ve ilçelerde oluşturulacak mutabakat komitelerinin almış olduğu kararları Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek.
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde, kooperatiflere ve üst kuruluşlarına yol göstermek ve çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla eğitim ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.
 • Kooperatifler ve üst kuruluşlarının yönetim kurulu üyeleri ile genel müdürlerinin mal bildirimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
 • Kooperatif girişimlerini özendirici ve destekleyici çalışmalar yapmak, belirlenen politika ve stratejileri il düzeyinde uygulamak, sonuçlarını Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek.
 • Kooperatiflerin genel kurul toplantılarına temsilci görevlendirmek, genel kurul toplantıları ile ilgili işlemleri yürütmek, kanun ve ana sözleşmesinde belirtilen süre içinde genel kurul toplantısı yapmayan kooperatif ve üst kuruluşları yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmak, diğer kuruluşları uyarmak ve Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek.
 • Bakanlıkça verilen yetki çerçevesinde, kooperatif kuruluşlarına ve ana sözleşme değişikliklerine izin vermek, izin verilen kooperatiflerle ilgili bilgileri düzenli olarak Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek, kooperatiflerin kuruluş ve işleyişleri ile ilgili her türlü dosyalama ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
 • Bakanlığın talimatı üzerine, kooperatifçilik konusunda ve kooperatiflerin faaliyet alanlarına ilişkin konularda Ar-Ge çalışmalarını yürütmek, araştırmalar yapmak, kooperatif bilgi ve denetim sistemine ilişkin görevleri yerine getirmek.
 • Bakanlıkça belirlenen esaslar çerçevesinde kooperatiflerin desteklenmesine ilişkin proje tekliflerini almak, Bakanlıkça desteklenen veya kredi ile finanse edilen projelerin uygulamasını izlemek ve denetlemek, bu çalışmaların sonuçlarını Bakanlık merkez teşkilatına iletmek.
 • Şirketler hakkında ileri sürülen ve denetim gerektirmeyen şikâyetlerle, kooperatifler ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşları ve organlarında görevli bulunanlar hakkında ileri sürülen şikâyetlere ilişkin olarak bu kuruluşların işlem, hesap ve varlıklarını, doğrudan ya da Bakanlığın talimatı üzerine incelemek. Ve sonuçlarını rapor halinde Bakanlık merkez teşkilatına bildirmek, bu incelemeler için personel belirlemek ve bu personelin yetişmesini sağlamak.
 • Şirketler, kooperatif ve üst kuruluşları ile esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ortaklarının/üyelerinin bilgi ve belge taleplerine yetkisi dâhilinde cevap vermek.
 • Taşınmaz ve ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin, ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yapmak.
 • Ticari elektronik iletiye ilişkin ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yapmak.
 • Elektronik ticaret siteleri ve elektronik ticaret işletmeleri ile ilgili mevzuat ve Bakanlık merkez teşkilatınca verilen görevleri yapmak.
 • Mevzuatta öngörülen veya Bakanlık merkez teşkilatınca talep edilen raporları süresi içinde düzenlemek ve defterleri tutmak.
 • Bakanlık ile diğer kamu, meslek ya da özel kuruluşlar arasında yapılan protokol, anlaşma veya yetki devri kapsamında Bakanlıkça verilecek hizmetler ve görevleri yerine getirmek; görev alanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları, mesleki kuruluşlar ve mahalli idarelerle işbirliği yapmak.
 • Bakanlık ve valilikçe verilen benzeri görevleri yapmak.
 • 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a 7244 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla beraber EK: 1. Madde olarak “Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin fiyatında fahiş artış yapılamaz.” eklenmiş ve buna bağlı olarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu oluşturulmuş ilgili yönetmelikçe fahiş fiyat artışı ile ilgili denetimler de görev alanımıza  dahil olmuştur.